تبلیغات
حسابداری و حسابرسی فردوس - جزئیات ضوابط میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
 
در آیین نامه تازه ابلاغ شده نقل و انتقال دانشگاه آزاد، ضوابط میهمانی بر اساس ازدواج، فـوت والدین و همسر، متـارکه و سـرپرستی خـانواده، همچنین انتقال بر اساس ضوابط خانواده شاهد و ایثارگران، هیأت علمی و بیماریهای خاص اعلام شده است.به گزارش مهر، مهمترین بخشهای آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد که توسط فرهاد دانشجو ابلاغ شد، به این شرح است.  شرایط میهمانی به واحدهای همطراز 
 میهمانی دانشجویان به واحدهای همطراز و به گروه های پایین تر جدول همطرازی بدون تغییر رشته و گرایش، در داخل یک استان و یا در استانهای متفاوت با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و بدون نیاز به تایید شخص دیگری مجاز است.میهمانی از یک گروه جدول همطرازی به سایر گروههای بالاتر جدول همطرازی (به استثنای استانهای تهران و البرز) با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تأیید دبیر هیأت امنای استان و برای استانهای متفاوت با تایید دبیر هیات امنای استانهای مبدأ و مقصد بلامانع است. 
 
درخواست نقل و انتقال دانشجویان برون مرزی و دکتری عمومی 
 میهمانی دانشجویان مقطع دکتری عمومی در دوره بالینی ( به غیر از استانهای تهران و البرز) با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تأیید معاونت علوم پزشکی بلامانع است.درخواست نقل و انتقال دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاداسلامی به واحدهای داخل کشور ( به غیر از استانهای تهران و البرز) و بالعکس (دانشگاه آزاداسلامی) پس از بررسی اولیه در معاونت بین الملل و سپس با تأیید شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل امکانپذیر است. 
 
ضوابط میهمانی براساس ازدواج، فـوت والدین و همسر، متـارکه و سـرپرستی از خـانواده 
 
ازدواج 
 میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم کرده اند، به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک ترین واحد به محل زندگی که رشته در آن دایر است، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. 
 
میهمانی دائم دانشجویان متأهل زن که قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم کرده اند، به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی نباشند به تبعیت از محل زندگی دائم شوهر و یا نزدیک ترین واحد به محل زندگی دائم شوهر به هر یک از گروههای جدول همطرازی (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم دانشجویان مرد متأهل به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی نباشند در صورت موافقت واحد مبدأ و مقصد (به استثنای استانهای تهران و البرز) امکانپذیر است. 
 
فوت والدین، همسر و متارکه 

در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه، دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر خود را (هر دو) بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم دانشجوی متأهل زن که در حین تحصیل متارکه یا همسرش فوت کرده باشد به محل زندگی دائم والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. 
 
سرپرستی 
 میهمانی دائم دانشجویانی که دارای حکم سرپرستی امین بر عاجز و قیم نامه از مراجع ذیصلاح (مجتمع قضایی و دادگستری) باشند به محل زندگی خانواده در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. بدیهی است تاریخ صدور حکم ارائه شده باید بعد از تاریخ ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه باشد. 
 
ضوابط نقل و انتقال براساس چند دانشجویی 
 در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمان دائم یک نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر اعضا خانواده که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو در آن دایر باشد (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.  
 
در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند میهمان دائم یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده در صورت احراز نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد به هر یک از گروههای جدول همطرازی که رشته، گرایش و مقطع دانشجو در آن دایر باشد، (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضاء خانواده فاقد رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجوی متقاضی میهمانی دائم باشد، میهمانی دائم دانشجو به واحدهای همجوار (به استثنای واحدهای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. 
 
انتقال بر اساس ضوابط خانواده شاهد و ایثارگران، هیأت علمی و بیماریهای خاص 
 
خانواده شاهد و ایثارگر 
 انتقال و میهمانی این قبیل دانشجویان بر اساس آیین نامه مربوطه که به تایید رئیس دانشگاه رسیده و ابلاغ شده است (به شرح پیوست) و پس از تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است. 
 
هیأت علمی (شاغل و بازنشسته) 
انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد) و دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی یا محل سکونت انجام پذیر است (به استثنای مقطع دکترای تخصصی). 
 
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق با معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است. 
 
انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر از دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند به استثنای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق ضمن احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی (در صورت دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو) با تایید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است. 
 
چنانچه دانشجوی متقاضی انتقالی طبق ضابطه هیأت علمی حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند، در این صورت مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم و کسب معدل کل 14) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت میهمانی دانشجو برای کسب معدل مطلوب تمدید خواهد شد.بدیهی است در صورتی که موفق به احراز شرایط انتقال نشود، می تواند در صورت موافقت واحد مقصد به صورت میهمان دائم ادامه تحصیل دهد و  مدرک تحصیلی وی از واحد مبدأ صادر خواهد شد.چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هیأت علمی شاغل (نه محل مأموریت) دائر نباشد انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیکترین واحد دانشگاهی همجوار در صورت احراز شرایط امکان پذیر است. 
 
بیماران خاص و معلولین 
 میهمانی (موقت و دائم) آن دسته از دانشجویان که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و غیره هستند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل آنان فراهم نباشد، پس از بررسی و تأیید پزشک معتمد واحد مبدأ و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته آن شهر (به استثنای تقاضا برای ورود به استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است و چنانچه مقصد دانشجو هریک از واحدهای استانهای تهران یا البرز باشد، ضمن ارسال مدارک مثبته بیماری به همراه فرم تکمیل شده شماره 3 به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی پس از تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه و تصویب در شورای موارد خاص دانشجویی، انجام پذیر است. 
 
نحوه ثبت درخواست انتقال یا میهمانی 
 میهمانی یا انتقال دانشجویان بر اساس مواد این آیین نامه و از طریق خود واحدهای دانشگاهی و با رعایت دستورالعمل اجرایی ابلاغی، انجام می گیرد و درخواست باید توسط خود شخص متقاضی انجام گیرد و در صورت نیاز به رجوع سازمان مرکزی دانشگاه، باید فقط به ساختمان معاونت دانشجویی سازمان مرکزی مراجعه کنند و موضوع درخواست صرفاً در معاونت دانشجویی ثبت و پیگیری شود. 
 
تنها راه پیگیری درخواست نیز از طریق شماره ثبت نامه متقاضی در معاونت دانشجویی است، بنابراین برای ثبت و پیگیری این منظور (درخواست میهمانی یا انتقال) از مراجعه حضوری یا ارسال نامه به دیگر معاونت ها و یا حوزه ریاست دانشگاه جداً خودداری شود.بدیهی است دیگر معاونت ها و حوزه ریاست دانشگاه در خصوص دریافت و ثبت و پیگیری تقاضاهای انتقال و میهمانی هیچگونه مسئولیتی ندارند. 
 
زمان اجرا و مسئول اجرا و نظارت 
 این آیین نامه از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 لازم الاجر است و از زمان اجرا، تمامی آیین نامه های قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می شود.نوع مطلب :
برچسب ها : مهمانی دانشگاه آزاد، انتقالی دانشگاه آزاد،
لینک های مرتبط :


جمعه 13 مرداد 1396 07:50 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
شنبه 7 مرداد 1396 02:12 ب.ظ
If you want to take much from this article then you have to apply these
strategies to your won weblog.
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:06 ق.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too.

This type of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I've added
you guys to my own blogroll.
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:28 ق.ظ
I like it whenever people get together and share opinions. Great blog,
stick with it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


حسابداری و حسابرسی فردوس
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امین قوی بامداد
مطالب اخیر
نظرسنجی
مدرك یا مقطع تحصیلی شما بازدید كننده محترم چیست؟

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :